kategorie
výrobci
Spokojenost nákupu
Ano
100/100 (100%)
Ne
0/100 (0%)
Osobní odběr v Hradci Králové, partnerská prodejna TWINS,tř. ČSA 1245/2 , BÝVALA BUDOVA pivovaru, dnešní krajský úřad u zimního stadionu Hradec Králové 500 01 Pokud si zvolíte tůto možnost, vždy vyčkejte na informací, že Vaše objednávka , je pro Vás již připravená na dané prodejně.

Ochrana osobních údaju

Podmínky ochrany osobních údajů – právní ujednání

l.

Základní ustanovení  

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

        (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

        údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Antoni Nabožny - Tony                                                     IČ:48636932 se sídlem Durychova 1388, Hradec Králové 500 12 dále jen správce.

 

 1.     Kontaktní údaje správce jsou

       adresa: Durychova 1388, Hradec Králové 500 12

       email: obchod@detsky-secondhand-england.cz

       telefon: +420 737626708

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

                                                         II.

              Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

                                                        III.

               Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR                                                                          oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1

písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých

službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží

nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

                                                                                          IV. 

                                                                       Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).  

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

                                                                                           V. 

                                                        Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující      služby provozování e-shopu (detsky-secondhand-england.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-    shopu, zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

                                                                                            VI.

                                                                                     Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

                          právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18                        

                          právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

                           právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

                           právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo    email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

                                                          VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k 

        zabezpečení osobních údajů

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních      údajů v listinné podobě

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

                                                       VIII.

                                       Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

      Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.